1. Họ và tên: Vũ Anh Tuấn

Cựu học sinh niên khóa: 1989-1993

Lớp 9 đến lớp 12 tai trường cấp 2_3 Cát Tiên

Bằng đại học: Đại học Thủy sản (Nha Trang, Khánh Hòa) từ 1993_1998

Bằng Tiến sĩ: Đại học Charle Darwin, Bắc Australia từ 2002 đến 2008

Chức vụ hiện nay: Phân viện trưởng

Đơn vị công tác: Phân viện nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu.

 

2. Họ và tên: Trần Đình Thái

Cựu học sinh niên khóa: 1991-1994

Học vị: Cử nhân

Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch UDND huyện Cát Tiên

Đơn vị công tác: UDND huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng.

 

3. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Cựu học sinh niên khóa: 1995-1998

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

4. Họ và tên: Nguyễn Minh Sáng

Cựu học sinh niên khóa: 2001 - 2004

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ hiện nay: Giảng viên, Trưởng bộ môn kinhh doanh và đầu tư Quốc tế

Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.